ANUNȚ ORGANIZARE EXAMEN PROMOVARE ÎN GRAD PROFESIONAL

Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Maramureș organizează în data de 18.06.2021, ora 09.00  la sediul instituției din Jud. Maramureș, Loc. Baia Mare Str. Culturii nr. 7A proba scrisă la examenul de promovare în grad imediat superior a funcționarilor publici din cadrul instituției, după cum urmează:

Structura Achiziții publice – Investiții – Patrimoniu – Administrativ, funcția publică de execuție Consilier achiziții publice I principal în grad profesional superior  – 1 post

Condițiile de participare la examenul de promovare în gradul profesional imediat superior celui deținut sunt cele prevăzute de art. 479 alin (1),  din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare, respectiv:

-să aibă cel puțin 3 ani vechime în gradul profesional al funcției publice din care promovează;
-să aibă cel puțin calificativul ,,BINE,, la evaluarea performanțelor individuale în ultimii 2 ani de activitate;
-să nu aibă o sancțiune disciplinară neradiată

Dosarele de concurs se depun de către candidați în termen de 20 de zile de la data afișării prezentului anunț, respectiv în perioada 17.05.2021- 07.06.2021 ora 10,00 la sediul Direcției Județene pentru Sport și Tineret Maramureș, str. Culturii nr. 7 A și conțin în mod obligatoriu:

 • Adeverință eliberată de compartimentul de resurse umane în vederea atestării vechimii în gradul profesional din care se promovează;
 • Copii de pe rapoartele de evaluare a performanțelor profesionale individuale din ultimii 2 ani în care funcționarul s-a aflat în activitate;
 • Formularul de înscriere

Examenul se va desfășura în două etape:

 • proba scrisă care se va desfășura în data de 18.06.2021, ora 09,00 la sediul instituției
 • interviu – data și ora susținerii interviului se stabilesc odată cu rezultatele la proba scrisă.

 

Bibliografia :

 1. Constituţia României, republicată;
 2. Titlul I şi II ale părţii a VI-a din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare;
 3. Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şisancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
 5. OMFP 1792/2002 pentru aprobarea normelor metodologice privind angajarea,lichidarea,ordonantarea  și plata cheltuielilor institutiilor publice, precum si organizarea, evidenta si raportarea angajamentelor bugetare si legale.
 6. Legea 98/2016 – privind achizitiile publice.
 7. HG 611/ 2008 – privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici.
 8. HOTĂRÂREA Nr.395/2016 din 2 iunie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică / acordului-cadru din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice.

 

Atribuţiile stabilite în fişa postului,pentru promovarea în gradul imediat superior:

 • Prospectarea pieţiei şi identificare potenţiali furnizori;
 • Identificare, contactare şi obţinere oferte pentru produse aprovizionate;
 • Analiză oferte, contractare şi urmărire livrare produse comandate;
 • Participarea la recepţie şi transferul documentelor la contabilitate;
 • întocmirea notelor de fundamentare  privind necesarul de materiale pentru  întreținerea și funcționarea unității aprovizionarea cu acestea,  întocmirea deconturilor de cheltuieli,  notelor de recepție și a bonurilor de consum aferente acestora;
 • responsabilități privind gestiunile patrimoniale ale instiuției;
 • gestionarea obiectelor de inventar , mijloacelor fixe și a materialelor consumabile;
 • ridicarea  si decontarea avansurilor pentru cheltuieli conform legislației în vigoare;
 • centralizează notele de fundamentare, specificaţii de materiale şi contactează cu prioritate furnizorii acceptaţi sau potenţiali furnizori. Asigură evaluarea şi selectarea furnizorilor pe baza capabilităţii acestora de a furniza produse în concordanţă cu condiţiile stabilite;
 • Urmărește ca întregul proces de desfășurare al achizițiilor publice din cadrul Direcției Județene pentru Sport și Tineret Maramureș, să se desfășoare în condiții controlate;
 • Stabilește procedura de achiziție publică;
 • Stabilește valoarea estimată a contractului de achiziție publică împreună cu șeful formației de muncitori al CA Mara;
 • Elaborează documentația de atribuire împreună cu șeful formației de muncitori al CA Mara;
 • Asigură obținerea documentației de atribuire de către orice operator economic, prin acces direct/ și sau prin mijloace electronice;
 • Publică pe SEAP anunțurile de intenție publicare și/ sau atribuire  a contractelor de achiziție publică;
 • Organizarea licitaţiei publice în funcţie de procedura de atribuire stabilită;
 • Arhivarea dosarelor de achiziţii publice;
 • Elaborarea Planului anual de investiţii;
 • Participă la fundamentarea bugetului de venituri şi cheltuieli;
 • Urmăreşte încadrarea achiziţiilor în Planul Anual al Achiziţiilor publice;
 • Elaborează documentaţia pentru contractele de  închiriere a  spaţiilor care pot fi valorificate, din cadrul Direcţiei Judeţene pentru Sport şi Tineret Maramureş, urmăreşte respectarea clauzelor din contractele încheiate cu diverşi operatori economici;
 • Păstrează în condiţii de siguranţă dosarele achiziţiilor publice şi orice alte documente întocmite;
 • Pune în aplicare, duce la îndeplinire atribuţiile S.C.I.M.;
 • Răspunde material şi moral de patrimoniul DJST Maramureş;
 • Propune soluţii de îmbunătăţire a activităţii la locul său de muncă.

 Afișat azi 17.05.2021

 

Director executiv ,

Alina Monica RUS

Descarca de aici documentul