CAPITOLUL I: DISPOZIŢII GENERALE

 

ART.1.1. – În conformitate cu Legea educaţiei fizice şi sportului nr. 69 din 20 aprilie 2000 cu modificările şi completatările ulterioare, a Legii tinerilor nr.350/2006  cu modificarile si completarile ulterioare, a H.G. nr. 141 din 2 martie 2010 privind organizarea şi funcţionarea Autoritatii Nationale pentru Sport şi Tineret, se elaborează

prezentul REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE care se aplică tuturor salariaţilor DIRECŢIEI JUDETENE PENTRU SPORT SI TINERET MARAMURES, în vederea realizării sarcinilor rezultate din strategia generală a Guvernului privind activitatea sportivă  si de tineret la nivel judetean.

 

ART.1.2.DIRECŢIA  JUDEŢEANA PENTRU SPORT SI TINERET MARAMURES este organizată şi funcţionează în conformitate cu H.G. nr. 776/ 2010, ca serviciu public deconcentrat cu personalitate juridică din subordinea Ministerului Educatiei, Cercetarii,Tineretului şi Sportului, finanţată din venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat, fonduri nerambursabile în condiţiile legii.

 

ART.1.3. – Organul tutelar al Direcţiei pentru Sport a Judeţului MARAMURES este AUTORITATEA NATIONALA PENTRU SPORT SI TINERET.

 

ART.1.4. – Pe plan local conform Legii nr. 215 /2001 şi a Legii 340/2004  republicată, se subordonează Instituţiei Prefectului.

 

ART.1.5.  Sediul D.J.S.T. MARAMURES este situat în Baia Mare, Bd. Unirii  nr.14A, judeţul MARAMURES.

 

 

CAPITOLUL II: OBIECTUL DE ACTIVITATE ŞI ATRIBUŢIILE GENERALE ALE DIRECŢIEI JUDETENE PENTRU SPORT SI TINERET MARAMURES

 

ART.2.1.Obiectul de activitate al Direcţiei Judetene pentru Sport si Tineret MARAMURES:

 • in domneiul sportului – susţine şi promovează în Judeţul MARAMURES Strategia generală a organizării şi dezvoltării activităţii sportive, elaborată de Autoritatea Nationala pentru Sport si Tineret;
 • in domeniul tineretului organizeaza şi desfăşoara acţiuni de şi pentru tineret, acţiuni culturale, artistice, distractive, educative, turistice interne şi internaţionale, sportive şi de agrement pentru copii şi tineri, cu precădere în centrele de agrement pentru tineri şi copii.

 

ART.2.2.  – Atribuţiile Direcţiei Judeţene pentru Sport si Tineret Maramures sunt cele prevazute in art.2 din HG 776/2010 si cele din art. 20 alin(1) din Legea educatiei fizice si sportului nr.69/2000 :

 • SPORT
 1. ţine evidenţa structurilor sportive fără personalitate juridică din judeţ, prin înscrierea acestora în Registrul sportiv;
 2. finanţează, pe bază de contract, programele sportive ale asociaţiilor judeţene pe ramuri de sport şi ale cluburilor sportive aflate în raza administrativ-teritorială, în limita sumei prevăzute în bugetul de venituri şi cheltuieli cu această destinaţie;
 3. colaborează cu consiliul judeţean şi consiliul local în scopul utilizării eficiente a alocaţiilor acordate de la bugetele locale pentru activitatea sportivă din teritoriu;
 4. elaborează şi duc la îndeplinire, în colaborare cu autorităţile administraţiei publice locale, planurile de construire şi de îmbunătăţire a bazelor şi instalaţiilor sportive, în vederea dezvoltării sportului în general şi a sportului de performanţă în teritoriu; finanţează programe pentru sportivi, secţii sau echipe din raza administrativ-teritorială;
 5. colaborează cu inspectoratele şcolare, unităţile de învăţământ şi cu instituţiile de învăţământ superior, pentru organizarea şi dezvoltarea sportului şcolar şi universitar, precum şi pentru formarea şi perfecţionarea pregătirii profesionale a antrenorilor şi instructorilor sportivi;
 6. elaborează, pe baza propunerilor venite din partea factorilor cu atribuţii în domeniul sportului, calendarul competiţiilor sportive locale şi judeţene şi urmăreşte derularea acestora;
 7. organizează şi finanţează acţiunile din calendarul sportiv propriu acordând titluri şi medalii campionilor judeţeni pe categorii de vârstă; organizează şi finanţează etapele judeţene ale campionatelor naţionale la diferite discipline sportive, în parteneriat cu asociaţiile judeţene pe ramură de sport;
 8. întocmesc proiecte şi derulează activităţi din cadrul Programului “Sportul pentru toţi”; susţin cu mijloace materiale şi financiare aceste activităţi, în limita bugetului aprobat;
 9. iniţiază măsurile necesare pentru prevenirea violenţei la manifestările sportive organizate în raza teritorială, precum şi a dopajulul în sport;
 10. iniţiază şi promovează acţiuni de educare a populaţiei în spiritual toleranţei, fair-playului şi de combatere a violenţei în sport;
 11. îndrumă şi controlează din punct de vedere tehnico-metodic şi de specialitate structurile sportive din judeţ;
 12. înscriu în Registrul judeţean al bazelor sportive, bazele sportive omologate aflate în domeniul public şi privat al statului şi unităţilor administrative-teritoriale, inclusive cele din sectorul privat;
 13. sprijină activitatea structurilor sportive din teritoriu, pe lângă care funcţionează centre naţionale olimpice de pregătire a juniorilor;
 14. colaborează cu direcţiile pentru sănătate publică judeţene, în scopul organizării şi dezvoltării cabinetelor de medicină sportivă, în vederea asigurării controalelor medicală specifice sportivilor de performanţă;
 15. organizează cabinetul metodic judeţean şi constituie fondul documentar sportive al judeţului, în scopul perfecţionării pregătirii profesionale a antrenorilot, instructorilor şi arbitrilor;
 16. supraveghează menţinerea destinaţiei bazelor sportive din domeniul public sau privat al statului ori al unităţilor administrativ-teritoriale, precum şi a celor care au aparţinut domeniului public şi au intrat în circuitul privat; sesizează operativ conducerea Autoritatii Nationale pentru Sport si Tineret în legătură cu eventualele încălcări ale prevederilor legale în domeniu;
 17. întocmeşte şi înaintează Autoritatii Nationale pentru Sport si Tineret, propunerile de proiect al bugetului anual de venituri şi cheltuieli pentru activitatea de sport din Judeţul MARAMURES;
 18. urmăresc şi sprijină în limita competenţei conferită de lege realizarea planului anual de investiţii şi reparaţii capitale, care privesc baza materială sportivă din judeţ;
 19. încheie contracte civile cu instituţiile publice, agenţi economici cu capital de stat sau privat, precum şi cu alte persoane juridice de drept privat pentru realizarea unor programe şi acţiuni de sport;
 20. Direcţia pentru Sport a Judeţului MARAMURES poate încheia contracte civile cu persoane fizice autorizate sau juridice, române sau străine, pentru realizarea atribuţiilor ce-i revin, în condiţiile legii şi, după caz, cu avizul prealabil al Autoritatii Nationale pentru Sport si Tineret;
 21. Direcţia pentru Sport a Judeţului MARAMURES sprijină acţiunile organizate de Academia Olimpică Română prin filialele judeţene ale acesteia, în scopul promovării valenţelor educative ale sportului şi olimpismului;
 22. Direcţia pentru Sport a Judeţului MARAMURES poate încheia protocoale sau convenţii privind schimburile sportive cu organizaţii şi instituţii similare din alte ţări, numai cu avizul prealabil al Autoritatii Nationale pentru Sport si Tineret;
 23. în scopul exercitării atribuţiilor ce îi revin, Direcţia pentru Sport a Judeţului MARAMURES poate desfăşura şi alte activităţi conexe cu condiţia respectării prevederilor legale.

 

 • TINERET
 1. aplică Programul de guvernare, strategia şi programele Autorităţii Naţionale pentru Sport şi Tineret, în domeniul tineretului, la nivel local;
 2. elaborează pe baza metodologiei, a programelor în domeniu şi a consultării cu instituţiile şi autorităţile locale, serviciile publice deconcentrate, structurile de şi pentru tineret, precum şi cu alte persoane fizice şi juridice cu atribuţii şi preocupări în domeniu, calendarul anual de acţiuni de tineret proprii şi în parteneriat şi îl supun aprobării conducerii Autorităţii Naţionale pentru Sport şi Tineret;
 3. elaborează documentaţia aferentă acţiunilor de tineret;
 4. colaborează, cooperează şi dezvoltă parteneriate cu persoane fizice şi juridice în vederea îndeplinirii obiectivelor în domeniu;
 5. oferă informaţii şi acordă consultanţă în domeniu;
 6. organizează, participă, monitorizează şi evaluează acţiunile în domeniu;
 7. colaborează cu compartimentele de specialitate din aparatul propriu şi cu instituţiile din subordinea Autorităţii Naţionale pentru Sport şi Tineret în vederea îndeplinirii atribuţiilor în domeniu;
 8. organizează baza de date şi elaborează analize, sinteze şi rapoarte în domeniu;
 9. organizează activităţi în centrele de agrement pentru tineret, structuri fără personalitate juridică în subordinea direcţiilor;
 10. . iniţiază şi organizează cercuri artistice, cenacluri, cursuri, ateliere de creaţie;
 11. utilizează centrele de agrement pentru tineret în scopul desfăşurării de activităţi recreative, turistice, sportive, de tabere pentru copii şi tineret;
 12. organizează tabere tematice, seminarii, cursuri pentru educaţia nonformală pentru copii şi tineri;
 13. organizează, cu aprobarea Autorităţii Naţionale pentru Sport şi Tineret, programe cu caracter social pentru copii şi tineri, cu precădere pentru cei defavorizaţi.
 14. informează Autoritatea Naţională pentru Sport şi Tineret cu privire la acţiunile internaţionale, înainte de începerea acestora.
 15. la sfârşitul acţiunilor internaţionale, în termen de 5 zile lucrătoare de la terminarea lor, transmit Autorităţii Naţionale pentru Sport şi Tineret un raport detaliat al acţiunii, raport ce va cuprinde: programul, lista participanţilor, bugetul alocat şi bugetul cheltuit efectiv, concluzii şi propuneri.

 

Direcţia Judeţeana pentru Sport si Tineret MARAMURES îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite prin regulamentele aprobate de Autoritatea Nationala pentru Sport si Tineret şi prin acte normative specifice domeniului lor de activitate.

 

 

CAPITOLUL III: SCOPUL REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE

 

ART.3.1. – REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE (ROF) reprezintă un set de principii şi politici interne ale instituţiei. Acesta prezintă pentru întreg personalul Direcţiei Judeţene pentru Sport si Tineret Maramures regulile generale şi regulamentele specifice, pe baza cărora îşi desfasoară activităţile. Având legături cu cele mai multe aspecte curente ale activităţilor D.J.S.T MARAMURES, ROF-ul este gândit ca un mijloc de asistenţă şi suport pentru întreg personalul instituţiei, pentru îndeplinirea atribuţiilor alocate fiecărui salariat.

 

ART.3.2. – REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE defineşte strategia managerială de tip inovaţional, de consolidare şi dezvoltare, fiind elaborat printr-o abordare fenomenologică a problemelor de rezolvat, a conceptelor din domeniul asistării deciziei şi a cresterii interesului faţă de viziunea prospectivă. Promovează, respectul faţă de calitate, spirit antreprenorial, flexibilitate, încrederea în colaboratori şi parteneri, eficienţa comunicării, valorificarea şi recompensarea performanţei în funcţie de realizarea obiectivelor precum şi comportamentul etic şi moral.

 

ART.3.3. – REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE este valabil pentru întreaga echipă a Direcţiei Judeţene pentru Sport si Tineret Maramures, începând cu data oficială a emiterii lui.

Se aplica tuturor angajaţilor instituţiei iar aceştia vor trebui să se familiarizeze cu conţinutul său.

 

ART.3.4. –  REGULAMENTUL  DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE se vrea a fi un “document viu”, fiind responsabilitatea Directorului executiv, în cooperare cu structurile funcţionale din subordinea sa  – de a actualiza continutul acestui ROF ori de câte ori este nevoie în funcţie de necesităţile apărute.

 

CAPITOLUL IV: ETAPE PENTRU IMPLEMENTAREA UNUI MANAGEMENT PERFORMANT PRIN  REGULAMENTUL DE ORGANIZARE  SI FUNCŢIONARE

 

ART.4.1.Reconsiderarea  subsistemului decizional in cadrul managementului existent în cadrul Direcţiei Judeţene pentru Sport si Tineret Maramures, cu urmatoarele efecte preconizate:

 • Adaptarea structurii organizatorice la premisele unui management performant prin delimitarea componentelor decizionale în funcţie de poziţia ierarhică a salariatului, tipul, volumul şi complexitatea obiectivelor, de natura sarcinilor conferite, nivelul competenţei profesionale, manageriale şi amplificarea autorităţii decizionale prin utilizarea managementului de tip participativ;
 • Asigurarea unor condiţii superioare pentru o fundamentare adecvată, o informare corespunzătoare, o adoptare şi aplicare în timp util a deciziilor adoptate;
 • Derularea proceselor decizionale strategico-tactice după mecanisme metodologice specifice, circumscrise abordării de tip normativ;
 • Utilizarea unui instrumentar decizional specific situaţiei decizionale la care se încadreaza problema ce urmează a fi rezolvată;
 • Tratarea echilibrată din punct de vedere decizional a proceselor de management şi a componentelor procesuale ale organizaţiei;
 • Asigurarea disciplinei economice a componentelor procesuale şi structurale ale instituţiei, pe fondul evidenţierii clare şi corecte a contribuţiei acestora la realizarea obiectivelor fundamentale;
 • Asigurarea premiselor favorabile pentru întreţinerea unui climat organizaţional şi motivaţional adecvat participării active şi efective a salariaţilor la stabilirea şi realizarea obiectivelor instituţiei;

 

ART.4.2. Stabilirea nevoilor prezente şi viitoare ale actorilor implicaţi în realizarea misiunii instituţiei prin:

 • Identificarea părţilor implicate;
 • Strângerea în mod sistematic de informaţii privind nevoile şi asteptările părţilor implicate organizând anchete adecvate pentru beneficiari, colaboratori, societate si reprezentanţi ai administraţiei centrale şi locale;
 • Evaluarea în mod sistematic a calităţii informaţiilor cât şi a modului în care sunt strânse;

 

ART.4.3. Dezvoltarea, monitorizarea şi actualizarea strategiei şi a planului de  acţiune prin includerea părţilor implicate în procesul de elaborare, revizuire şi actualizare a acestora:

 • Analizarea riscurilor, oportunitaţilor şi identificarea factorilor critici de succes evaluând în mod sistematic contextul organizaţiei;
 • Elaborarea obiectivelor operaţionale pe baza misiunilor, valorilor şi orientărilor strategice ale organizaţiei;
 • Evaluarea serviciilor în termeni de prestări (calitatea serviciului), de rezultate şi de impact (eficacitate), precum şi verificarea gradului de îndeplinire a obiectivelor la toate nivelele şi, dacă este necesar, adaptarea strategiei şi a planului de acţiune;
 • Analizarea sistematică a punctelor forte şi a punctelor slabe interne.

 

ART.4.4. Implementarea strategiei şi planulului de acţiuni :

 • Stabilirea priorităţilor în mod participativ, fixând termene şi o structură organizatorică adecvată;
 • Transpunerea obiectivelor strategice şi operaţionale ale organizaţiei în planuri de acţiuni şi activităţi legate de procesele cheie;
 • Dezvoltarea sistemelor de comunicare interne pentru diseminarea obiectivelor, planurilor şi sarcinilor în organizaţie;
 • Dezvoltarea şi aplicarea de metode pentru măsurarea performanţei organizaţiei la toate nivelele;

 

Activităţile D.J.S.T Maramures, reglementate de ROF, au la bază următoarele direcţii de acţiune care  derivă din misiunea instituţiei şi  vor fi implementate pe plan intern şi extern.

 

Conduita profesională

Toate activităţile Direcţiei Judetene pentru Sport si Tineret MARAMURES vor fi desfăşurate la cele mai înalte standarde profesionale posibile.

 

Transparenţa şi liberul acces la informaţie 

Direcţia Judeteana pentru Sport si Tineret Maramures s-a angajat să-şi desfăşoare activităţile în cel mai înalt grad de transparenţa posibil– principiu aplicabil întregului personal angajat. Întreg personalul are dreptul liberului acces la orice informaţie relevantă operării Instituţiei, cu excepţia cazului în care aceste informaţii sunt declarate confidenţiale pe plan intern.

 

Abordare participativă

În toate activităţile sale, conducerea instituţiei va încuraja, ori de câte ori este posibil participarea şefilor de compartimente la luarea deciziilor care sunt relevante pentru activităţile zilnice ale fiecăruia, sau acelea care au o importanţă strategică pentru viitorul Direcţiei Judetene pentru Sport si Tineret Maramures.

 

Tratament si oportunităţi egale

Direcţia Judeteana pentru Sport si Tineret Maramures este angajată să asigure oportunităţi egale în toate aspectele în care sunt implicaţi angajaţii instituţiei, indiferent de sex, naţionalitate, rasă, culoare, origine etnică, stare civilă, afiliere politică, apartenenţă religioasă, orientare sexuală, vârstă, handicap, afiliere profesională sau orice alte circumstanţe care nu au o directă legatură cu angajarea lor în activităţile Direcţiei.

 

Viabilitate financiară

Toate activităţile instituţiei  trebuie desfăşurate în aşa fel încât să asigure cel mai înalt grad posibil de viabilitate financiară pe termen lung a instituţiei.

 

 

CAPITOLUL V – ORGANIZAREA INTERNĂ

 

ART.5.1.(1)DIRECŢIA JUDETEANA PENTRU SPORT SI TINERET MARAMURES îşi realizează obiectul de activitate prin compartimentele din subordine care îşi exercită atribuţiile şi îndatoririle specifice în conformitate cu prezentul regulament, a dispoziţiilor Autoritatii Nationale pentru Sport si Tineret, precum şi a altor acte normative în vigoare.

(2) – Potrivit statului de funcţii, Direcţia Judeteana pentru Sport si Tineret Maramures are următoarea structură organizatorică:

 1. director executiv;
 2. director coordonator adjunct;
 3. compartimentul sport;
 4. compartimentul tineret;
 5. compartimentul financiar – buget – plati;
 6. compartimentul contabilitate – salarii – resurse umane,
 7. compartiment juridic;
 8. compartimentul achiziţii publice, investitii, patrimoniu, administrativ, logistica;
 9. unitatea de administrare a bazelor sportive;
 10. centre de agrement tineret.

 

ART.5.2. – Personalul Direcţiei Judetene pentru Sport si Tineret Maramures este structurat în funcţionari publici şi personal contractual, condus de către un director executiv şi un director executiv adjunct.

 

ART.5.3. –  Numirea şi eliberarea din funcţie a personalului din cadrul Direcţiei Judetene pentru Sport si Tineret MARAMURES, se face astfel:

(1)- Numirea în funcţie:

 1. Directorul executiv şi Directorul executiv adjunct – prin concurs şi ordin al Ministrului Educatiei, Cercetarii, Tineretului şi Sportului, în condiţiile legii;
 2. Funcţionarii publici, prin decizie scrisă a directorului executiv, pe bază de concurs, cu avizul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici şi, după caz, avizul Autoritatii Nationale pentru Sport si Tineret;
 3. Responsablilul cu acordarea vizei CFP, sefii de serviciu şi ceilalţi salariaţi – sunt numiţi de directorul executiv, prin decizie scrisă, pe bază de concurs cu aprobarea Autoritatii Nationale pentru Sport si Tineret.

 

(2)- Eliberarea din funcţie:

 1. Directorul executiv şi Directorul executiv adjunct – prin ordin al Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului şi Sportului, în condiţiile legii;
 2. Funcţionarii publici, – prin decizie scrisă a directorului executiv, în condiţiile Statutului Funcţionarilor Publici/Codul Muncii.
 3. Responsablilul cu acordarea vizei CFP, Şefii de serviciu şi ceilalţi salariaţi – de directorul executiv prin decizie scrisă, în condiţiile legii.

 

ART.5.4. – La nivelul Direcţiei pentru Sport a Judeţului Maramures funcţionează un consiliu consultativ, condus de către directorul executiv, consiliu ce are în componenţă reprezentanţi ai administraţiei publice locale, ale serviciilor deconcentrate cu atribuţii în sport si tineret, precum şi tehnicieni şi conducători din structurile de elită ale judeţului Maramures.

ART.5.5. – Consiliul consultativ sprijină, pe bază de voluntariat, conducerea Direcţiei Judetene pentru Sport si Tineret Maramures  în îndeplinirea atribuţiilor şi a obiectului său de activitate.

Art.5.6 (1) DJST MARAMURES, îşi asigură sursele pentru finanţare din venituri proprii, dobândite în conditiile legii şi din subvenţii de la bugetul de stat.

(2) DJST MARAMURES poate finanţa programe sportive si de tineret din bugetul propriu si poate derula programe de sport si tineret finanţate din bugetul propriu ANST.

(3) DJST MARAMURES poate procura şi deţine mijloace proprii de transport de persoane, alimente şi materiale cu încadrarea în numărul şi consumul normat potrivit prevederilor legale.

Art.5.7 Veniturile proprii realizate de DJST MARAMURES pot proveni din:

 1. venituri din prestari servicii: cazare în locaţiile proprii, alimentatie publica in cantinele si restaurantele proprii,
 2. contribuţia beneficiarilor, părinţilor, întreţinătorilor legali sau a instituţiilor de ocrotire pentru preşcolari, elevi şi tineri, în beneficiul cărora se organizează activităţi specifice de tabere şi tineret;
 3. contribuţii de la persoane fizice şi juridice din ţară şi din strainatate, donaţii, sponsorizări;
 4. veniturile obţinute din prestari servicii cu ora
 5. venituri obţinute din reclama si publicitate;
 6. excursii interne şi externe.

 

 

CAPITOLUL VI – ATRIBUŢII SPECIFICE

 

ART.6.1. Atribuţiile directorului executiv:

 1. Reprezintă instituţia în raporturile cu organele administraţiei publice centrale şi locale precum şi cu celelalte persoane fizice şi juridice din ţară;
 2. Organizează şi conduce activitatea Direcţiei Judetene pentru Sport si Tineret Maramures şi răspunde de îndeplinirea programelor proprii;
 3. Acţionează pentru aplicarea şi implementarea, la nivel judeţean a Strategiei generale a organizării şi dezvoltării activităţii sportive si de tineret, elaborate de Autoritatea Nationala pentru Sport si Tineret.
 4. Numeşte, prin decizii, personalul din cadrul instituţiei, promovarea, recompensarea, sancţionarea salariaţilor, după caz, pe baza propunerilor şefilor de servicii sau birouri; angajează, sancţionează şi concediază personalul angajat, în condiţiile legii şi stabileşte atribuţii pentru personalul angajat prin fişa postului;
 5. Organizează, îndrumă şi controlează modul de îndeplinire al tuturor atribuţiilor ce revin instituţiei;
 6. Stabileşte şi deleagă atribuţiile pe trepte ierarhice în concordanţă cu prevederile R.O.F. propriu;
 7. Rezolvă problemele organizatorice şi funcţionale ale direcţiei şi întocmeşte materialul documentar pentru probleme care necesită, în prealabil, aprobarea conducerii Autoritatii Nationale pentru Sport si Tineret;
 8. Elaborează strategia de dezvoltare a activităţii sportive si de tineret din judeţ în concordanţă cu strategia Autoritatii Nationale pentru Sport si Tineret;
 9. Elaborează planurile anuale de activitate şi stabileşte împreună cu şefii de compartimente obiectivele pe termen scurt, mediu şi lung;
 10. Asigură organizarea şi desfăşurarea şedinţelor anuale de analiză a activităţii;
 11. Asigură elaborarea şi prezintă spre aprobare proiectul bugetului de venituri şi chetuieli al instituţiei; propune anual Autoritatii Nationale pentru Sport si Tineret programul de investiţii, reparaţii capitale şi dotări al instituţiei;
 12. In calitate de ordonator terţiar de credite îndeplineşte toate atribuţiile ce-i revin conform dispoziţiilor legale în vigoare şi răspunde potrivit legii de:
  • utilizarea creditelor bugetare;
  • realizarea planului de venituri;
  • folosirea cu eficienţă şi eficacitate a sumelor primate de la bugetul central sau local;
  • asigurarea integrităţii bunurilor încredinţate direcţiei;
  • organizarea şi ţinerea la zi a evidenţei contabile.
 13. Aprobă şi asigură aplicarea în cadrul instituţiei a:
  • regulamentului de organizare şi funcţionare
  • regulamentului intern;
  • statului de funcţii;
  • fişelor postului pentru personalul din subordine;
  • fişelor de evaluare a performanţelor profesionale individuale – de câte ori este cazul;
  • codul de conduită a salariaţilor şi codul etic al funcţionarilor publici
 14. Asigură repartizarea personalului instituţiei în conformitate cu structura organizatorică, statul de funcţii şi fişa postului;
 15. Organizează semestrial instruiri tematice cu personalul instituţiei în vederea cunoaşterii şi însuşirii legislaţiei specifice;
 16. Organizează săptămânal întâlniri de lucru cu personalul instituţiei în vederea analizei şi evaluării activităţii curente;
 17. Asigură elaborarea şi transmiterea la termenele stabilite a lucrărilor de sinteză şi evaluare a activităţii sportive;
 18. Aprobă şi asigură derularea integrală a calendarului sportiv judeţean si programelor proprii de tineret;
 19. Asigură coordonarea şi funcţionarea asociaţiilor judeţene pe ramuri de sport si a ONGT-uri în conformitate cu cerinţele Autoritatii Nationale pentru Sport si Tineret şi reglementările federaţiilor sportive naţionale;
 20. Coordonează direct activitatea cabinetului metodic, atât în ceea ce priveşte acţiunile specifice, cât şi în ceea ce priveşte constituirea fondului documentar;
 21. Elaborează planificarea activităţii de control în judeţ şi asigură derularea acesteia;
 22. Organizează activitatea de secretariat a comisiei judeţene de combatere a violenţei în sport; sprijină activitatea de prevenire şi combatere a dopajului în sport;
 23. Controlează permanent modul în care sunt întreţinute şi administrate bazele sportive din judeţ;
 24. Sprijină, în limitele competenţelor activitatea centrelor naţionale olimpice de pregătire a juniorilor existente în judeţ;
 25. Colaboreză cu Inspectoratul Şcolar Judeţean pentru dezvoltarea sportului şcolar în judeţ;
 26. Asigură întocmirea şi actualizarea situaţiei patrimoniului sportiv si de tineret al judeţului.Dezvoltă parteneriatul instituţional, prin atragerea de investiţii şi fonduri, în vederea modernizării, dezvoltării şi administrării eficiente a bazei materiale a sportului si a tineretului, de care dispune judeţul.
 27. Răspunde de execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli. Negociază şi semnează acte cu caracter juridic şi administrativ, asigură aplicarea şi respectarea dispoziţiilor legale în vigoare. Asigură controlul transmiterii la termen şi calitativ, a tuturor documentelor/raportărilor către A.N.S.T.
 28. Aprobă programul anual de achiziţii publice; aprobă raportul procedurii de atribuire a contractelor de achiziţii publice; aprobă documentaţia de atribuire a contractelor de achiziţii publice şi de închiriere;
 29. Negociază şi încheie contracte şi alte acte juridice care angajează direcţia; încheie contracte pentru închirierea bunurilor aflate în patrimonial direcţiei, cu respectarea metodologiei stabilite prin ordin al Autoritatii Nationale pentru Sport si Tineret, în condiţiile legii;
 30. Asigură aplicarea şi respectarea dispoziţiilor legale în vigoare;
 31. Organizează şi conduce activitatea de colaborare/parteneriat cu organele administraţiei publice locale cu Inspectoratul Şcolar Judeţean şi instituţiile de învăţământ superior, cu agenţii economici, precum şi cu celelalte instituţii publice din raza judeţului, cu atribuţii în sport, în condiţiile legii;
 32. Îndeplineşte operativ, în limita prevederilor legale, orice alte sarcini trasate de conducerea Autoritatii Nationale pentru Sport si Tineret.
 33. Coordonează eliberarea şi certifică prin semnătură Certificatele de Identitate Sportivă;

 

În exercitarea atribuţiilor sale, Directorul executiv emite decizii şi dispoziţii scrise.

 

ART.6.2. Atribuţiile directorului executiv adjunct:

 1. În lipsa Directorului executiv asigură coordonarea activităţii instituţiei;
 2. Coordonează compartimentul tineret şi activitatea acestuia;
 3. Coordonează implementarea şi organizarea proiectelor pentru tineret ale ANST la nivel local si ale DJST MARAMURES.
 4. Coordonează compartimentele aflate în directa sa subordonare.
 5. Coordonează şi organizează activităţile şi programele de tineret ale ANST la nivel local si ale DJST MARAMURES.
 6. Realizează obiectivele şi standardele de performanţă stabilite de către ANST
 7. Coordoneaza organizarea concursurilor locale de proiecte de tineret.

 

ART.6.3. Atribuţiile compartimentului sport

 1. Elaborează programe specifice activităţii sportive;
 2. Stabileşte strategia şi bugetul activităţii sportive din judeţ;
 3. Urmăreşte şi sprijină participarea sportivilor din judeţ la competiţiile naţionale şi internaţionale;
 4. Asigură sprijin logistic şi organizatoric activitatea asociaţiilor judeţene pe ramuri de sport şi supraveghează respectarea de către acestea a statutelor şi actelor constitutive proprii; sprijină activitatea structurilor sportive din teritoriu, pe lângă care funcţionează centre naţionale olimpice de pregătire a juniorilor;
 5. Colaborează cu instituţiile publice locale pentru derularea calendarului competiţional judeţean;
 6. Instruieşte, îndrumă asociaţiile judeţene privind organizarea, funcţionarea şi conţinutul activităţilor pe ramuri de sport;
 7. Îndrumă şi controlează, din punct de vedere tehnico-metodic şi de specialitate toate structurile sportive din judeţ;
 8. Organizează Registrul Sportiv pentru structurile fără personalitate juridică şi ţine evidenţa structurilor sportive cu personalitate juridică din judeţ;
 9. Coordonează comisia de avizare a proiectelor de programe sportive, cererile de finanţare prezentate de asociaţiile judeţene pe ramuri de sport precum şi de cluburile sportive de drept privat din judeţ;
 10. Răspunde din punct de vedere tehnic de organizarea competiţiilor sportive la toate nivelele;
 11. Sprijină activitatea de selecţie, pregătire şi formare a sportivilor de performanţă la structurile sportive din judeţ;
 12. Elaborează şi duce la îndeplinire programe speciale pentru sportivi, în vederea dezvoltării sportului de performanţa din judeţ
 13. Colaborează cu Direcţia pentru Sănătate Publică Judeţeană, în scopul organizării şi dezvoltării cabinetelor de medicină sportivă, în vederea asigurării controalelor medicale specifice sportivilor de performanţă;
 14. Înscrie în Registrul Judeţean al bazelor sportive, bazele sportive omologate aflate în domeniul public şi privat al statului şi unităţilor administrativ-teritoriale, inclusiv din sectorul privat;
 15. Elaborează calendarul competiţiilor sportive locale şi judeţene şi urmăreşte derularea acestora; organizează acţiunile din calendarul sportiv propriu, precum şi etapele judeţene ale campionatelor naţionale la diferite discipline sportive;
 16. Asigură prin programe proprii promovarea “Sportului pentru Toţi”, a programului” Mişcarea pentru sănătate” în rândul populaţiei, a Protocolului M.E.C.T.S. – C.O.S.R. şi a “Sportului pentru persoane cu handicap”;
 17. Colaborează cu federaţiile sportive naţionale pentru organizarea şi desfăşurarea în bune condiţii a competiţiilor interne şi internaţionale şi a acţiunilor de pregătire a loturilor reprezentative, programate pe raza judeţului;
 18. Asigură îndrumarea la secţiile de performanţă din structurile sportive şi Centrele Olimpice Naţionale de Pregătire a Juniorilor;
 19. Organizează pe plan judeţean activitatea cabinetului metodic şi asigură perfecţionarea profesională a tehnicienilor din domeniul sportului;
 20. Organizează acţiuni de formare a arbitrilor şi instructorilor sportivi;
 21. Colaborează cu Centrul Naţional de Formare şi Perfecţionare a Antrenorilor, cu Institutul Naţional de Medicină Sportivă, Institutul Naţional de Cercetare pentru Sport şi Muzeul Sportului;
 22. Colaborează cu Inspectoratele şcolare, unităţile de învăţământ şi cu instituţiile de învăţământ superior, pentru formarea şi perfecţionarea pregătirii profesionale a instructorilor sportive;
 23. Organizează şi ţine baza de date a activităţii sportive; urmăreşte evaluarea şi raportarea indicatorilor prevăzuţi în programele sportive proprii;
 24. Contribuie la îmbunătăţirea activităţii în cadrul Comisiei Judeţene de Acţiune împotriva Violenţei în Sport cât şi a Comisiei Judeţene pentru Promovarea Toleranţei şi Fair-Play în Sport;

Iniţiază măsuri necesare pentru prevenirea violenţei la manifestările sportive organizate în raza teritorial – administrativă, precum şi a dopajului în sport;

Respectă programul de lucru stabilit şi îndeplineşte la timp şi cu profesionalism atribuţiile ce îi revin;

 

ART.6.4.  Atributiile compartimentul tineret:

 1. are obligaţia să urmărească şi să contribuie la realizarea obiectivelor din Programul de Guvernare, specifice domeniului său de activitate.
 2. aplică strategia şi programele ANST, în domeniu, la nivel local;
 3. organizează baza de date şi elaborează analize, sinteze, rapoarte şi strategii locale în domeniu;
 4. elaborează, pe baza metodologiei şi programelor ANST în domeniu, în urma consultării cu instituţiile şi autorităţile locale, serviciile publice deconcentrate, structurile de şi pentru tineret, precum şi cu alte persoane fizice şi juridice cu atribuţii în domeniu, calendarul de proiecte de tineret proprii şi în parteneriat, pe care îl supun aprobării conducerii ANST; răspunzând totodată de realizarea acestora;
 5. în judetele în care funcţionează Centre de Tineret, realizează activităţile acestora;
 6. organizează concursurile locale de proiecte de tineret;
 7. elaborează documentaţia aferentă proiectelor de tineret aprobate;
 8. colaborează, cooperează şi dezvoltă parteneriate cu persoane fizice şi juridice în vederea îndeplinirii obiectivelor în domeniu;
 9. oferă solicitanţilor informaţii şi acordă consultanţă în domeniu;
 10. organizează, participă, monitorizează şi evaluează proiectele în domeniu;
 11. realizeaza programe şi activităţi cu caracter cultural – educativ pentru copii şi tineri, precum şi pentru popularizarea ofertelor turistice, precum şi alte oferte interne şi internaţionale, în colaborare în principal cu instituţiile şi unităţile din sistemul de învatamânt;
 12. organizeaza şi finanţeaza programe cu caracter social pentru copii şi tineri proveniţi din familii cu venituri foarte mici, în colaborare cu instituţii ale statului, organizaţii nonguvernamentale, societăţi comerciale, agenţi economici, etc.;
 13. întocmeste programul de activităţi pentru sejururi, excursii, manifestări cultural – artistice, supunerea lor spre aprobare şi asigurarea difuzării lor în unităţile de învatamânt;
 14. asigura realizarea programului de cuprindere al copiilor şi tinerilor în sejururi, excursii, expediţii pentru vacanţe şi sfârşit de săptămână şi participă la contractările locurilor în centrele de vacanţă şi agrement;
 15. organizeaza, cu aprobarea ANST, programe cu caracter social pentru copii şi tineri, cu precădere pentru cei defavorizaţi şi persoane cu handicap conform legislaţiei în vigoare;
 16. organizeaza programe recreative şi activităţi destinate copiilor şi tinerilor cu rezultate deosebite la nivelul unităţilor de învăţământ şi activităţi destinate tinerilor sportivi cu performanţe deosebite;
 17. organizeaza de tabere tematice, seminarii, cursuri pentru educaţia non – formală pentru copii şi tineri, numai în centrele de agrement din reţeaua proprie ANST sau acreditate de ANST;
 18. mediatizeaza pe plan local Metodologia pentru acreditarea locaţiilor private în vederea organizării activităţilor de turism pentru copii, elevi, studenţi şi tineri;
 19. întocmeste şi promoveaza oferta de petrecere a timpului liber pentru copii şi tineri, în centrele de agrement administrate sau în locaţiile private acreditate de ANST;

 

ART.6.5.Atribuţiile compartimentului financiar- buget – plati   

 1. Organizează activitatea de elaborare a bugetului institutiei şi asigură transmiterea acestuia Autoritatii Nationale pentru Sport si Tineret la termenele stabilite;
 2. Elaborează şi transmite Autoritatii Nationale pentru Sport si Tineret repartizarea pe trimestre a creditelor aprobate; avizează propunerile de modificare a acestora;
 3. Organizează activitatea de control financiar preventiv propriu;
 4. Întocmeşte şi trasmite Autoritatii Nationale pentru Sport si Tineret solicitarea lunară de fonduri de la bugetul de stat;
 5. Organizează activitatea de execuţie a bugetului Direcţiei Judetene pentru Sport si Tineret MARAMURES şi ţine evidenţa angajamentelor legale, a plaţilor efectuate; întocmeşte situaţiile privind raportarea acestora;
 6. Întocmeşte şi înaintează Autoritatii Nationale pentru Sport si Tineret proiectul planului de venituri şi cheltuieli pentru activitatea sportivă si de tineret, planul de investiţii, reparaţii capitale şi curente, precum şi lista de dotări;
 7. Avizează contractele de sponsorizare şi închiriere a spaţiilor şi a bazelor sportive si a centrelor de agrement;
 8. Avizează contractele de finanţare a programelor sportive destinate structurilor sportive de drept privat, precum şi actele adiţionale ale acestora;
 9. Avizeaza contractele de finantare a programelor de tineret destinate ONG-urilor;
 10. Urmăreşte îndeplinirea planului de venituri proprii şi prezintă periodic rapoarte directorului coordonator;
 11. Asigură, în condiţiile legii, execuţia bugetului propriu de venituri şi cheltuieli;
 12. Avizează propunerile de modificare a bugetului de venituri şi cheltuieli al DJST Maramures;
 13. Organizează evidenţa contabilă a Direcţiei Judetene pentru Sport si Tineret Maramures;
 14. Asigură reflectarea în contabilitate a mişcărilor mijloacelor materiale şi băneşti;
 15. Întocmeşte şi supune spre aprobare proiecte de decizii şi instrucţiuni referitoare la domeniul de activitate al compartimentului, precum şi alte documente care se referă la fonduri publice şi/sau patrimoniul Direcţiei Judetene pentru Sport si Tineret Maramures;
 16. Organizează circuitul intern al documentelor financiar-contabile;
 17. Organizează, îndrumă şi sprijină unităţile din subordinea direcţiei, în vederea cheltuirii legale şi eficiente a fondurilor prevăzute în planurile de venituri şi cheltuieli şi pentru corecta ţinere a evidenţelor contabile;
 18. Organizează şi participă la activitatea de inventariere anuală a patrimoniului;
 19. Colaborează cu compartimentele de specialitate din cadrul Direcţiei Judetene pentru Sport si Tineret Maramures, Autoritatea Nationala pentru Sport si Tineret, Prefectură şi alte organe ale administraţiei publice locale, pentru realizarea atribuţiilor ce revin compartimentului economic;
 20. Ţine evidenţa bunurilor imobile aparţinând domeniului public, aflat în administrarea Direcţiei Judetene pentru Sport si Tineret Maramures şi comunică Autoritatii Nationale pentru Sport si Tineret la termenele stabilite, modificarile intervenite;
 21. Lunar întocmeşte balanţele de verificare, analizează situaţia financiara a Direcţiei  şi face propuneri de rentabilizare a activitaţii acesteia;
 22. Trimestrial întocmeşte bilanţul financiar, iar după aprobare îl transmite Autoritatii Nationale pentru Sport si Tineret;
 23. Organizează şi conduce circulaţia evidenţelor primare, tehnico-operative şi contabile;
 24. Furnizează informaţii cu privire la situaţia patrimonială atunci când i se solicită;
 25. Întocmeşte şi urmăreşte avizarea şi aprobarea documentelor privind angajarea, lichidarea şi ordonanţarea cheltuielilor materiale şi servicii ale institutiei;
 26. Asigură disciplina financiară, urmărirea încadrării la termen a cererilor de plăţi şi a altor drepturi cuvenite în instituţiei, precum şi vărsarea şi achitarea la timp a sumelor datorate bugetului, furnizorilor şi creditorilor;
 27. Organizează şi controlează buna funcţionare a casieriei instituţiei;
 28. Ia măsuri pentru prevenirea, descoperirea şi recuperarea pagubelor;
 29. Întocmeşte orice alte situaţii financiar-contabile prevazute de actele normative în vigoare sau la solicitarea conducerii Autoritatii Nationale pentru Sport si Tineret, a altor instituţii centrale şi locale;
 30. Ţine evidenţa documentelor intrate în cadrul compartimentului, precum şi a celor elaborate de acesta;
 31. Selectează, grupează în dosare şi transmite spre păstrare arhivei Direcţiei Judetene pentru Sport si Tineret Maramures, documentele financiar-contabile;
 32. Angajează instituţia prin semnătura sa alături de cea a directorului executiv, în toate problemele care implică patrimoniul, inclusiv fondurile Direcţiei Judetene pentru Sport si Tineret Maramures;
 33. Urmăreşte legalitatea cheltuielilor efectuate: acordă viză de control financiar preventiv pentru documentele emise în cadrul instituţiei;
 34. Asigură plata taxelor şi impozitelor legale;

 

ART. 6.6. Atribuţiile compartimentului resurse umane – salarii- contabilitate

 1. Ţine evidenţa dosarelor de personal şi răspunde de încadrarea personalului corespunzător statelor de funcţii şi fondul de salarii aprobat de ANST;
 2. Întocmeşte, supune spre aprobare trecerea în trepte superioare de salarizare a personalului angajat şi întocmeşte în acest sens proiecte ale deciziilor directorului executiv;
 3. Administrarea personalului (dosare şi fişe individuale, salarizare, dosarele de pensionare ale salariaţilor);
 4. Înregistrează în carnete de muncă toate modificările intervenite în activitatea de personal pe baza deciziilor directorului coordonator;
 5. Întocmeşte lucrările privind: recrutarea şi încadrarea personalului, evaluarea profesională a salariaţilor, elaborarea planurilor privind promovarea şi motivarea);
 6. Organizarea muncii (elaborare fişa postului – împreună cu şefii de compartimente, program de lucru, economia muncii – îmbunătăţirea condiţiilor de muncă);
 7. Întocmeşte dosarele şi fişele de medicina muncii, ţine evidenţa controlului medical periodic pentru salariaţi;
 8. Relaţii sociale (informare şi comunicare cu salariaţii, negociere şi stoparea conflictelor, protecţie socială, participă la audienţe);
 9. Formare profesională (stabileşte nevoile pentru formare profesională şi elaborează planul de pregătire profesională, evaluează rezultatele obţinute);
 10. Elaborează şi prezintă spre aprobare statul de funcţii al unităţii;
 11. Eliberează şi ţine evidenţa legitimaţiilor de acces în unităţi;
 12. Verifică prezenţa la program a personalului pe baza foilor de pontaj întocmite în cadrul direcţiei şi în unităţile din subordine;
 13. Întocmeşte şi transmite, în termen, dările de seamă statistice privind forţa de muncă şi cheltuielile de personal şi toate celelalte situaţii privind salariaţii agenţiei;
 14. Elaborează proiecte de decizii privind numirea/eliberarea, modificarea sau suspendarea raportului de serviciu/muncă, sancţionarea pentru personalul din aparatul propriu al Direcţiei Judetene pentru Sport si Tineret Maramures;
 15. Comunică Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, în termen de 10 zile lucrătoare, orice modificare intervenită în situaţia funcţionarilor publici;
 16. Elaborează contracte individuale de muncă pentru personalul contractual şi le modifică prin acte adiţionale, în condiţiile legii, de câte ori este cazul;
 17. Elaborează proiecte de decizii privind constituirea comisiilor de concurs şi a comisiilor de soluţionarea contestaţiilor de câte ori se organizează concursuri pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul direcţiei;
 18. Asigură întocmirea, completarea permanentă, păstrarea şi evidenţa dosarelor profesionale ale funcţionarilor publici din aparatul propriu al directiei;
 19. Eliberează adeverinţe sau alte documente prevăzute de reglementările legale, la solicitarea salariaţilor sau a altor persoane fizice sau juridice îndreptăţite;
 20. Coordonează activitatea de elaborare a rapoartelor de evaluare a performanţelor profesionale individuale pentru funcţionarii publici şi a fişelor de apreciere pentru personalul contractual din cadrul direcţiei şi centralizează calificativele acordate;
 21. Asigură organizarea perioadei de stagiu pentru funcţionarii publici debutanţi şi definitivarea acestora la încheierea stagiului;
 22. Întocmeşte şi actualizează permanent documentaţia privind vechimea în muncă a salariaţilor direcţiei şi acordă, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, drepturile ce decurg din aceasta;
 23. Elaborează documentaţia privind programarea concediilor de odihnă pentru salariaţi, o supune aprobării directorului coordonator al direcţiei şi urmăreşte modul de efectuare sau reprogramare a acestor concedii;
 24. Ţine evidenţa concediilor de boală, învoirilor, concediilor fără plată, orelor suplimentare şi absenţelor nemotivate ale salariaţilor;
 25. Ţine evidenţa sancţiunilor angajaţilor şi le evidenţiază în cărţile de muncă după caz;
 26. Primeşte şi ţine evidenţa declaraţiilor de avere şi a declaraţiilor de interese pentru funcţionarii publici care ocupă funcţii publice de conducere şi de execuţie din cadrul Direcţiei pentru Sport a Judeţului Maramures şi asigură afişarea lor pe pagina de internet a instituţiei;
 27. Întocmeşte, actualizează şi supune spre aprobare Regulamentul intern si Regulamentul de Organizare si Functionare;
 28. Asigură apărarea drepturilor şi intereselor legitime ale Direcţiei pentru Sport, cf Legii nr.514/2003 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de consilier juridic;
 29. Acordă asistenţă de specialitate şefilor de compartimente şi salariaţilor pentru aplicarea corectă a legislaţiei în vigoare.
 30. Controlează şi îndrumă activitatea de muncă din unităţile subordonate în scopul respectării legislaţiei ce reglementează domeniul de activitate;

 

ART.6.7. Atribuţiile compartimentului juridic

 

 1. Acordă asistenţă juridică la întocmirea contractelor comerciale şi civile precum şi la redactarea documentelor;
 2. Verifică legalitatea actelor cu caracter juridic şi administrative primite spre avizare;
 3. Redactează acte juridice, atestă identitatea părţilor, a consimţămîntului, a conţinutului şi a datei actelor încheiate, care privesc Direcţia Judeţeana pentru Sport si Tineret Maramures;
 4. Avizează şi contrasemnează actele cu caracter juridic, acolo unde legislaţia în materie impune; redactează opinii juridice cu privire la aspectele legale ce privesc activitatea instituţiei;
 5. Susţine interesele instituţiei în faţa instanţelor judecătoreşti;
 6. Acordă consiliere juridică compartimentelor din cadrul instituţiei, în interesul desfăşurării activităţii profesionale specifice, cu respectarea dispoziţiilor legale;
 7. Soluţionează din punct de vedere juridic şi în termen, lucrările repartizate;
 8. Îhn ndeplineşte la solicitarea conducerii alte atribuţii şi soluţionează alte lucrări care se încadrează în specificul compartimentului şi în limita de competenţă.
 9. Exercită dacă este cazul, căile de atac legale şi ia orice alte măsuri necesare apărării intereselor legale;

 

ART.6.8. Atribuţiile compartimentului achiziţii publice, investitii, patrimoniu, administrativ, logistica

 1. Întocmeşte şi fundamentează programul pentru elaborarea propunerii de buget anual privind cheltuielile materiale;
 2. Organizează şi asigură condiţii corespunzătoare pentru folosirea, păstrarea, respective depozitarea bunurilor materiale aflate în gestiune;
 3. Transmite documentele justificative la compartimentul economic, în termen util pentru efectuarea plăţii la data scadentă;
 4. Asigură recuperarea cheltuielilor pentru utilităţi consummate de terţi utilizatori ai patrimoniului aflat în administrarea instituţiei
 5. Asigură curăţenia şi igenizarea bazelor sportive şi a celorlalte spaţii administrate;
 6. Răspunde de întocmirea şi prelucrarea foilor de parcurs pentru mijloacele de transport proprii;
 7. Monitorizează şi coordonează parcul auto al instituţiei
 8. Asigură înregistrarea instituţiei ca autoritate contractantă în Sistemul Electronic de Achiziţii Publice (S.E.A.P.);
 9. Iniţiază, derulează şi finalizează procedurile de achiziţie publică, conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare;
 10. Întocmeşte documentaţia de atribuire a contractelor de achiziţii publice şi închiriere;
 11. Întocmeşte angajarea, lichidarea şi ordonanţarea cheltuielilor materiale şi servicii, pentru unităţile din subordine;
 12. Întocmeşte planul anual de achiziţii publice şi îl supune spre aprobare directorului coordonator;
 13. întocmeste şi fundamenteaza planul de investiţii, reparaţii capitale, curente ce priveşte baza materială proprie;
 14. Prezintă propuneri privind eventualele reparaţii la clădiri, înlocuirea unor instalaţii şi folosirea eficientă a dotărilor şi a altor bunuri din patrimoniu administrat de Direcţia Judeţeana pentru Sport si Tineret Maramures;
 15. Se ocupă de aprovizionarea tehnico-materială;
 16. Organizează şi urmăreşte buna desfăşurare a activităţii de pază contra incendiilor şi de pază a bunurilor materiale, în unităţile de baze sportive
 17. Întocmeşte, actualizează şi inventariază evidenţa patrimoniului sporiv si de tineret din judeţ;
 18. Supraveghează menţinerea destinaţiei bazelor sportive si a centrelor de agrement din domeniul public sau privat;
 19. Ia măsuri pentru aplicarea prevederilor privind tehnica securităţii muncii pentru prevenirea accidentelor de muncă şi a îmbolnăvirilor profesionale, precum şi pentru asigurarea condiţiilor optime de muncă în toate sectoarele de activitate;
 20. Asigură buna funcţionare a unităţilor prestatoare de servicii proprii din judeţul Maramures şi obţinerea autorizaţiilor şi avizelor necesare, în condiţiile legii.
 21. Asigură constituirea şi actualizarea băncii de date a activităţii sportive si de tineret din judeţ, conform cerinţelor Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului şi Sportului;
 22. Întocmeşte raportul anual de activitate;
 23. Transmite în termen legal răspunsuri către petenţi şi răspunde de confidenţialitatea datelor până la soluţionarea acestora;
 24. Organizează şi asigură în conformitate cu prevederile legale, liberul acces la informaţiile de interes public şi rezolvarea petiţiilor
 25. Înregistrează petiţiile primate şi le transmite operativ compartimentelor spre rezolvare;urmăreşte ca acestea să fie soluţionate în termen legal;
 26. Întocmeşte şi actualizează pagina WEB a instituţiei;
 27. Implementează şi dezvoltă sisteme informatice, programe şi documentaţie tehnică aferentă;
 28. Oferă consultanţă de specialitate utilizatorilor de tehnică de calcul din instituţie.

 

ART.6.9.  Atribuţiile administratorilor bazelor sportive si a centrelor de agrement:

 1. Asigură buna administrare şi întreţinere a unităţii pe care o administrează;
 2. Răspund de integritatea bunurilor existente în unitatea pe care o administrează;
 3. Răspund de asigurarea celor mai bune condiţii pentru desfăşurarea activităţilor sportive şi cultural artistice organizate în unitatile proprii şi pentru prestarea unor servicii ireproşabile în unităţile hoteliere şi celor de alimentaţie publică;
 4. Fac propuneri pentru executarea unor lucrări de reparaţii şi amenajări a spaţiilor de servire şi a bazelor sportive;
 5. Se preocupă pentru aprovizionarea cu materii prime, materiale necesare desfăşurării în bune condiţii a activităţii;
 6. Sesizează în scris sau verbal conducerea instituţiei cu privire la neregulile constatate şi greutăţile ivite în desfăşurarea activităţii pentru a se lua măsurile corespunzătoare;
 7. Fac propuneri pentru dotarea unităţilor pe care le administrează cu materiale şi instalaţii sportive, în condiţiile Regulamentelor Federaţiilor Naţionale;
 8. Urmăresc derularea şi încasarea contractelor de prestări servicii în unitatea pe care o administrează;
 9. Urmăresc consumurile de utilităţi şi se preocupă de reducerea cheltuielilor cu acestea;
 10. Ţin evidenţa şi răspund în mod direct de gestiunea bunurilor pe care le au în administrare;
 11. Fac propuneri pentru lucrări de reparaţii şi întreţinere precum şi pentru remedierea defecţiunilor constatate;
 12. Urmăresc aplicarea normelor de protecţie a muncii şi a normelor privind prevenirea şi stingerea incendiilor;
 13. Aduc la cunoştinta şefului ierarhic orice situaţii de natură de a prejudicia unitatea sau de a împiedica buna desfăşurare a activităţii.

 

 

CAPITOLUL VII – DISPOZIŢII FINALE

 

ART.7.1. – Directorul executiv are drept de semnătură a documentelor care privesc interesele instituţiei. Dacă documentul respectiv implică instituţia din punct de vedere financiar şi patrimonial, alături de semnătura directorului executiv, va semna, obligatoriu, şi responsabilul financiar- buget – plati.

ART.7.2. – Prezentul Regulament se completează cu prevederile ordinelor Ministrului Educatiei, Cercetarii, Tineretului şi Sportului, a prevederilor Statutului Funcţionarilor Publici, Codului Muncii, contractul individual de muncă, fişa postului precum şi alte dispoziţii legale în materie.

ART.7.3. – Prezentul Regulament se va modifica şi/sau reactualiza ori de câte ori se impune.

ART.7.5. –  Prezentul Regulament va fi adus la cunoştinţa tuturor salariaţilor.

Copiile acestui ROF vor fi accesibile întregului personal al DJST MARAMURES, la:

 • Compartimentul Resurse Umane
 • În forma electronica – în reţea

Este în sarcina consilierului RU – asigurarea disponibilităţii ultimei versiuni a ROF-ului în locurile menţionate mai sus.

Dacă există vreo întrebare legată de ROF, angajaţii D.J.S.T. MARAMURES vor putea contacta Compartimentul Resurse Umane, care va stabili o întâlnire pentru discutarea în detaliu a respectivelor puncte. În cazul în care prevederile acestui ROF sunt neclare sau interpretabile, este în sarcina consilierului RU – iniţierea unui amendament al ROF-ului.

ART.7.6Prezentul regulament se completeaza cu organigrama DJST Maramures.

(Anexa 1)

 

CAPITOLUL VIII  – CODUL DE CONDUITĂ al Funcţionarilor publici

 

Funcţionarii publici ai Direcţiei Judeţene pentru Sport şi Tineret Maramures se ghidează în activitatea lor după principiile Codului de conduită, care face parte integrantă din ROF

 

Redactat la data de 24 noiembrie 2010.

  

        Director Executiv,

        Corneliu Săvoiu