DESPRE DJST MARAMUREȘ

 • Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Maramureş funcţionează în baza Certificatului de Înregistrare Fiscal nr. 1767019 din data de 13.07.1993, având C.I.F. 4296422 și al Certitificatului de Înregistrare în Scopuri de T.V.A. seria B nr. 1767019 din data de 22.07.2009 având C.I.F. RO25804574

Direcția Judeţeană pentru Sport şi Tineret Maramureş (D.J.S.T.) este organizată în baza H.G. 776/2010

 • Direcția Judeţeană pentru Sport şi Tineret Maramureş (D.J.S.T.) este organizată în baza H.G. 776/2010 şi funcţionează ca serviciu public deconcentrat al Ministerului Tineretului şi Sportului, cu personalitate juridică.
 • Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Maramureş a preluat personalul, activitatea, patrimoniul şi bugetul Direcţiei pentru Sport a Judeţului Maramureş şi al Direcţiei pentru Tineret a Judeţului Maramureş, care s-au desfiinţat, conform prevederilor art. 5 din Ordonanţa Guvernului nr. 15/2010 privind unele măsuri de reorganizare a activitățiilor de tineret şi sport.
 • În urma H.G. nr. 811/2018 privind actualizarea anexei nr. 30 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și înființarea Complexului Sportiv Național ”Lascăr Pană” în subordinea Ministerului Tineretului și Sportului, în cadrul Direcţiei Judeţene pentru Sport şi Tineret Maramureş au avut loc modificări în ceea ce privește personalul, activitatea, patrimoniul acesteia

Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Maramureş asigura implementarea la nivel judeţean a strategiei şi politicilor Guvernului în domeniile sportului şi tineretului şi îndeplineşte următoarele atribuţii specifice

 • Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Maramureş asigura implementarea la nivel judeţean a strategiei şi politicilor Guvernului în domeniile sportului şi tineretului şi îndeplineşte următoarele atribuţii specifice:
  1. asigură punerea în aplicare la nivelul judeţului a strategiei şi programelor Ministerului Tineretului şi Sportului în domeniile sportului şi tineretului;
  2. utilizează centrele de agrement pentru tineret în scopul desfăşurării de activităţi recreative, turistice, sportive, de tabere pentru copii şi tineret;
  3. urmăreşte aplicarea şi controlul respectării actelor normative din domeniile sportului şi tineretului;
  4. colaborează cu celelalte instituţii deconcentrate, cu organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, cu autorităţile administraţiei publice locale, cu alte instituţii publice, cu persoane juridice de drept public său privat, române sau străine;
  5. organizează şi desfăşoară acţiuni de şi pentru tineret, acţiuni culturale, artistice, distractive, educative, turistice interne şi internaţionale, sportive şi de agrement pentru tineri, în taberele sau centrele de agrement;
  6. elaborează calendarul anual de acţiuni de sport şi tineret proprii şi în parteneriat şi îl supun aprobării conducerii Ministerului Tineretului şi Sportului;
  7. acţionează în colaborare cu autorităţile administraţiei publice locale pentru dezvoltarea bazei materiale din centrele de agrement din fondurile alocate de la Ministerului Tineretului şi Sportului şi din alte fonduri, precum şi pentru modernizarea şi optimizarea serviciilor pentru sport şi tineret;
  8. asigura sprijin de specialitate pentru realizarea de programe şi proiecte de şi pentru tineret, precum şi pentru sport de către instituţii publice locale;
  9. colaborează, cooperează şi dezvolta parteneriate cu persoane fizice şi juridice, în vederea îndeplinirii obiectivelor în domeniile sportului şi tineretului;
  10. oferă informaţii şi acordă consiliere în domeniile sportului şi tineretului;
  11. organizează, participă, monitorizează şi evaluează acţiunile în domeniile sportului şi tineretului;
  12. organizează baza de date cu organizaţiile neguvernamentale de şi pentru tineret din judeţ;
  13. organizează tabere tematice, activităţi de recreere, seminarii, cursuri pentru educaţia nonformală pentru tineri şi studenţi;
  14. organizează şi implementează programe cu caracter social pentru copii şi tineri, cu precădere pentru cei defavorizaţi;
  15. propun Ministerului Tineretului şi Sportului înfiinţarea sau desfiinţarea centrelor pentru tineret pe care le coordonează, în vederea derulării activităţilor de informare şi consiliere pentru tineret;
  16. finanţează unele programe speciale pentru sportivi, secţii sau echipe din raza administrativ-teritoriala.

Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Maramureş îndeplineşte şi atribuţiile prevăzute la art. 20 alin. (1) din Legea Educaţiei Fizice şi Sportului nr. 69/2000

 • Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Maramureş îndeplineşte şi atribuţiile prevăzute la art. 20 alin. (1) din Legea Educaţiei Fizice şi Sportului nr. 69/2000, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi alte atribuţii stabilite prin regulamentele aprobate de Ministerul Tineretului şi Sportului şi prin acte normative specifice domeniului lor de activitate.