Asociații sportive cu personalitate juridică

Asociații județene pe ramură de sport

 

ASOCIAŢII JUDEȚENE PE RAMURĂ DE SPORT

 

Asociaţiile judeţene pe ramură de sport sunt persoane juridice de drept privat, având drept scop organizarea activităţii în ramura de sport respectivă;

Asociaţiile judeţene “Sportul pentru toţi” şi “Sportul pentru persoane cu handicap” se constituie prin asocierea persoanelor fizice şi juridice cu activitate în aceste domenii din fiecare judeţ;

Dobândirea personalităţii juridice se face în condiţiile legii, ca organizație - asociație fără scop lucrativ;

Asociaţiile judeţene şi ale municipiului Bucureşti pe ramuri de sport sunt constituite din secţiile asociaţiilor şi cluburilor sportive cuprinse în sistemul competiţional judeţean, afiliate şi recunoscute de acestea;

Obiectivele, drepturile şi îndatoririle asociaţiilor judeţene şi ale municipiului Bucureşti pe ramuri de sport decurg din statutele şi regulamentele federaţiilor sportive naţionale corespunzătoare, precum şi din puterea delegată de către acestea;

La nivelul judeţului, respectiv a municipiului Bucureşti, se poate constitui, pentru o ramură de sport, o singură asociaţie judeţeană;

Direcţiile pentru sport judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, recunosc şi sprijină asociaţiile judeţene şi ale municipiului Bucureşti pe ramuri de sport, care funcţionează în raza lor teritorială (art.34, legea 69/2000).

Etapele necesare pentru înfiinţarea unei asociaţii judeţene pe ramură de sport şi obţinerea certificatului de identitate sportivă de la MTS:

Etapele de obţinere a certificatului de identitate sportivă de la Ministerul Tineretului și Sportului a asociaţiei judeţene pe ramură de sport sunt aceleaşi ca la cluburile sportive de drept privat.

 

Cluburi sportive de drept privat

 

CLUBURI SPORTIVE DE DREPT PRIVAT

 

Cluburile Sportive de drept privat sunt structuri sportive cu personalitate juridică, constituite în condiţiile legii 69/2000 şi a O.G. 26/2000 cu privire la Asociaţii şi Fundaţii (alin.1, art.26, legea 69/2000);

Cluburile sportive de drept privat sunt persoane juridice de drept privat, structuri fără scop lucrativ sau societăţi comerciale pe acţiuni ( alin.2, art.26, legea 69/2000);

Cluburile sportive de drept privat, fără scop lucrativ, sunt persoane juridice nonprofit, constituite în condiţiile legii, ca structuri mono- sau polisportive ( art.27, legea 69/2000)

Cluburile sportive au regim propriu de administrare şi de gestionare a bugetului şi patrimoniului aprobat de adunările generale ale acestora, în condiţiile legii ( alin.1, art.28, legea 69/2000);

Cluburile sportive se supun în fiecare an verificărilor financiare potrivit legii (alin.2, art.28, legea 69/2000);

Cluburile sportive, indiferent de formă de organizare prevăzută de prezenţa lege, vor respecta prevederile specifice din normele şi regulamentele federaţiilor naţionale şi, după caz ale ligilor profesioniste din ramură de sport respectivă ( alin 6, art.28, legea 69/2000).

Etapele necesare pentru înfiinţarea unui club sportiv privat şi obţinerea certificatului de identitate sportivă de la MTS.:

 1. Obţinerea de la Ministerul Justiţiei a Dovezii Disponibilităţii Denumirii:
 2. Redactarea statutului şi a actului constitutiv;
 3. Autentificarea statutului şi a actului constitutiv la notariat;
 4. Dovada patrimoniului ( deschidere de cont provizoriu la bancă);
 5. Dovada sediului (contract de închiriere, vânzare, comodat, etc.);
 6. Confecţionarea de ştampila;
 1. Depunerea documentelor de mai sus însoţite de cerere tip pentru avizare la Ministerul Tineretului și Sportului– serviciul de prognoza şi statistică sportiva-compartimentul Registrul Sportiv;
 2. Depunerea dosarului la judecătorie pentru obţinerea personalităţii juridice; Acest dosar va cuprinde:
  • cerere judecătorie
  • act constitutiv autentificat
  • statut autentificat
  • dovada patrimoniu
  • dovada sediu
  • timbru judiciar
  • chitanţa de plată a taxei de timbru
  • dovada disponibilităţii denumirii
  • avizul MTS
 1. Obţinerea sentinţei civile de acordare a personalităţii juridice;
 2. Obţinerea de copie legalizata de pe sentinţa civilă de la judecătorie;
 3. Obţinerea certificatului de înscriere a persoanelor juridice fără scop patrimonial – la judecătorie;
 4. Legalizarea certificatului de înscriere a persoanelor juridice fără scop patrimonial – la notariat;
 5. Transformarea contului provizoriu în cont definitiv;
 1. Depunerea la secretariatul MTS – serviciul de prognoza şi statistică sportiva-compartimentul Registrul Sportiv a dosarului cu anexele nr.3 şi 5 din Normele de aplicare a Legii 69/2000 şi cu înscrisurile doveditoare prevăzute în anexă;
 2. Obţinerea Avizului de constituire, Autorizaţiei de funcţionare şi Certificatului de Identitate Sportivă de la MTS.;
 3. Obţinerea codului fiscal;
 4. Afilierea la Federaţiile Sportive Naţionale şi la Asociaţiile judeţene pe ramură de sport la ramurile de sport prevăzute în certificat;
 5. Prezentarea la D.J.S.T. pentru luare în evidenţă şi introducerea în baza de date

 

Asociații sportive fără personalitate juridică

Asociații sportive fără personalitate juridică

 

ASOCIAȚII SPORTIVE FĂRĂ PERSONALITATE JURIDICĂ

 

Asociaţiile Sportive sunt structuri sportive fără personalitate juridică, se pot constitui ca societăţi civile particulare în condiţiile Codului civil. Constituirea unei asociaţii sportive fără personalitate juridică dă dreptul acesteia la obţinerea unui certificat de identitate sportivă, precum şi la afilierea la asociaţia judeţeană pe ramură de sport corespunzătoare, în vederea participării la competiţiile sportive oficiale locale, până la nivel de judeţ (alin.1, art 25.legea educaţiei fizice şi sportului nr.69/2000);

Asociaţiile Sportive se pot constitui şi în cadrul instituţiilor publice şi private ca unităţi fără personalitate juridică (alin 2, art.25, legea 69/2000);

În cadrul instituţiilor publice sau private se poate constitui singura asociaţie sportivă ca unitate fără personalitate juridică (alin3, art.25, legea 69/2000);

Activitatea sportivă din unităţile şi instituţiile de învăţământ, se organizează în cadrul asociaţiilor sportive şcolare şi universitare (alin 1, art.6, legea 69/2000);

Asociaţiile sportive şcolare şi universitare sunt structuri sportive înfiinţate în condiţiile prezenţei legi a căror activitate este coordonată de Federaţia Sportului Şcolar şi Universitar (alin.2, art.6, legea 69/2000)

Etapele necesare pentru înfiinţarea unei asociaţii sportive şi obţinerea Certificatului de Identitate Sportivă de la D.J.S.T MARAMUREŞ:

 1. Redactarea Contractului de Societate Civilă Particulară pentru constituirea Asociaţiei Sportive
 2. Autentificarea Contractului de Societate Civilă Particulară pentru constituirea Asociaţiei Sportive;
 3. Dovada patrimoniului ( deschidere de cont la bancă);
 4. Dovada sediului (contract de închiriere, vânzare, comodat, etc. ) ;
 5. Confecţionarea de ştampila;
 6. Depunerea la secretariatul D.J.S.T. a dosarului cu anexele 5 şi 6 din Normele de aplicare a Legii 69/2000 şi cu înscrisurile doveditoare prevăzute în anexă;
 7. Obţinerea Certificatului de Identitate Sportivă de la D.J.S.T;
 8. Afilierea la Asociaţiile Judeţene pe Ramură de Sport la ramurile sportive prevăzute în C.I.S. şi la Federaţia Sportului Şcolar şi Universitar (unde este cazul).