Anunț concurs pentru ocuparea a 2 (două) funcții contractuale vacante

Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Maramureș organizează concurs pentru ocuparea a 2 (două) funcții contractuale vacante pe perioadă nedeterminată conform HG 286/2011, astfel:

 • 1 (una) funcţie contractuală de execuţie – Muncitor calificat I – din cadrul Centrului de Agrement Mara
 • 1 (una) funcţie contractuală de execuţie – Paznic – în cadrul Centrului de Agrement Mara

Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine următoarele documente:

a. cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului instituţiei ;

b. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii după caz;

c. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului;

d. carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;

e. cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează (candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului);

f. adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

g. curriculum vitae.

Actele prevăzute la  lit. b) – d) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

Candidații vor depune dosarele de participare la concurs până la data de 06 august 2021, ora 16.00, la sediul DJST Maramureș din Baia Mare, Str. Culturii nr. 7A.

La concursul pentru ocuparea posturilor vacante poate participa orice persoană care îndeplineşte condiţiile generale şi condiţiile specifice pentru ocuparea funcţiei contractuale.

Pentru a ocupa un post contractual vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale,conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

a. are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;

b. cunoaște limba română, scris și vorbit;

c. are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d. are capacitate deplină de exercițiu;

e. are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

f. îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;

g. nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

 

Condiții specifice pentru pentru postul de muncitor calificat I

– studii medii – liceu sau școală profesională;

– vechime în muncă nu este necesar.

Condiții specifice pentru pentru postul de paznic

– studii generale sau medii cu sau fără diplomă de bacalaureat;

– atestat agent pază / certificat calificare agent pază;

– vechime în muncă nu este necesar.

Concursul se va desfăşura în trei etape:

 • selecţia dosarelor;
 • proba scrisă;
 • interviu

 

 • Se pot prezenta la următoarea etapă numai candidaţii declaraţi admişi la etapa precedentă.
 • Locul desfăşurării concursului: sediul DJST Maramureş, Jud.Maramureș Loc. Baia Mare, str. Culturii nr.7A
 • Data desfăşurării concursului (proba scrisă): 17.08.2021 ora 10.00

 

Bibliografia pentru postul de muncitor calificat I

 • G. nr.11 / 2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Tineretului şi Sportului, cu modificările şi completările ulterioare
 • Hotărîrea 776 / 09.08.2010 privind organizarea şi funcţionarea direcţiilor judeţene pentru sport şi tineret, respectiv a Direcţiei pentru Sport și Tineret a Municipiului Bucureşti;
 • Codul muncii – Legea 53 / 2003 actualizată;
 • Legea nr. 319/14.07.2006 – Legea securităţii şi sănătăţii în muncă;
 • Ordinul 818 din 06.10.2015 pentru aprobarea reglementării tehnice – ,,Normativ privind proiectarea execuţia şi exploatarea instalaţiilor sanitare aferente clădirilor“;
 • Ordinul nr. 2741/2011 al Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului – Normativ pentru proiectarea, execuția și exploatarea instalațiilor electrice.
 • Noțiuni de lăcătușerie genarală – Caiet de instruire practică – autori Petru Mihuță și Emilia Pancu.
 • G. nr. 1048/2006, privind cererile minime de securitate și sănătate pentru utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de protecție la locul de muncă;

 

Bibliografia pentru postul de paznic

 • G. nr.11 / 2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Tineretului şi Sportului, cu modificările şi completările ulterioare
 • Hotărîrea 776 / 09.08.2010 privind organizarea şi funcţionarea direcţiilor judeţene pentru sport şi tineret, respectiv a Direcţiei pentru Sport și Tineret a Municipiului Bucureşti;
 • Codul muncii – Legea 53 / 2003 actualizată;
 • Legea nr. 319/14.07.2006 – Legea securităţii şi sănătăţii în muncă;
 • Legea nr. 333 din 8 iulie 2003 privind paza obiectivelor, bunurilor,valorilor şi protecţia persoanelor
 • Hotărârea nr. 301 din 11 aprilie 2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor,bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor.

 

Concursul se va organiza conform următorului calendar, la sediul DJST Maramureş din localitatea Baia Mare, str. Culturii nr.7 A:

 • 06 august 2021, ora 16.00 termenul limită pentru depunerea dosarelor
 • 09 august 2021 ora 15.00 afişarea rezultatului obţinut la selecţia dosarelor
 • 10 august 2021 ora 15.00 primirea contestaţiilor
 • 11 august 2021 ora 15.00 afişarea soluţionării contestaţiilor
 • 17 august 2021 ora 10.00 proba scrisă
 • 18 august ora 15.00 afişarea rezultatelor probei scrise
 • 19 august ora 15.00 primirea contestaţiilor
 • 20 august ora 15.00 soluţionarea contestaţiilor
 • 23 august 2021 ora 10.00 interviul
 • 24 august 2021 ora 15.00 afişarea rezultatului interviului
 • 25 august primirea contestaţiilor ora 15.00
 • 26 august ora 15.00 soluţionarea contestaţiilor
 • 27 august ora 14.00 afişarea rezultatului final .

Alte informaţii se pot obţine de la secretariatul DJST Maramureș din Baia Mare Str. Culturii nr. 7A, tel. 0262-226869 şi pe site-ul instituţiei www.dsjmaramures.ro.

 

Director executiv,

Alina Monica RUS