DJST Maramureș organizează concurs pentru ocupare pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de Muncitor Calificat I

Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Maramureș organizează concurs pentru ocupare pe perioadă nedeterminată, conform HG 286/2011, a funcției contractuale vacante de Muncitor Calificat I – studii medii – liceu sau şcoală profesională;

1 (una) funcţie contractuală de execuţie –  în cadrul Centrului de agrement Mara

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului instituţiei ;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea,
 3. copie acte de studii, certificate de calificare si copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului ;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează (candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului);
 6. adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

 1. curriculum vitae.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

La concursul pentru ocuparea postului vacant poate participa orice persoană care îndeplineşte condiţiile generale şi condiţiile specifice pentru ocuparea funcţiei contractuale.

Pentru a ocupa un post contractual vacant  candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 1. a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 2. b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 3. c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4. d) are capacitate deplină de exercițiu;
 5. e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 6. f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 7. g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţii specifice pentru postul de Muncitor calificat I:

– studii medii – liceu sau şcoală profesională;

-vechime în muncă minimum 5 ani;

– calificare instalator.

Concursul se va desfăşura în trei etape:

– selecţia dosarelor;

– proba scrisă;

– interviu.

Se pot prezenta la următoarea etapă numai candidaţii declaraţi admişi la etapa precedentă.

Concursul se va organiza conform următorului calendar, la sediul DJST Maramureş din localitatea Baia Mare, str. Culturii nr.7 A:

21 octombrie 2019, ora 16.00 termenul limită pentru depunerea dosarelor

24 octombrie 2019 ora 15.00  afişarea rezultatului obţinut la  selecţa dosarelor

25 octombrie 2019 ora 16.00 primirea contestaţiilor

28 octombrie 2019 ora 16.00 afişarea soluţionării contestaţiilor

29 octombrie 2019 ora 10.00 proba scrisă

30 octombrie 2019  ora 16.00 afişarea rezultatelor probei scrise

31 octombrie ora 16.00 primirea contestaţiilor

01 noiembrie ora 16.00 soluţionarea contestaţiilor

05 noiembrie 2019 ora 10.00  interviul

06 noiembrie 2019 afişarea rezultatului interviului

07 noiembrie 2019 primirea contestaţiilor ora 16.00

08 noiembrie 2019 ora 16.00 soluţionarea contestaţiilor

11 noiembrie 2019 ora 14.00 afişarea rezultatului final .

Bibliografia pentru postul de Muncitor calificat I:

H.G. nr.11 / 2013 privind organizarea și funcționarea Ministerului Tineretului și Sportului, cu modificările și completările ulterioare;

– Hotărârea 776 / 09.08.2010 privind organizarea și funcționarea direcțiilor județene pentru sport și tineret, respectiv a Direcției pentru Sport și Tineret a Municipiului București;

– Codul muncii – Legea 53 / 2003 actualizată;

Legea nr. 319/14.07.2006 – Legea securităţii şi sănătăţii în muncă;

–  Ordinul 818 din 06.10.2015 pentru aprobarea reglementării tehnice – ,,Normativ privind proiectarea execuţia şi exploatarea instalaţiilor sanitare aferente clădirilor“;

Ordinul nr. 2741/2011 al Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului – Normativ pentru proiectarea, execuția și exploatarea instalațiilor electrice.

Relaţii suplimentare se obţin la sediul DJST Maramureş, Loc. Baia Mare, str. Culturii nr. 7A, telefon 0262-226869.

 Director executiv,

Krizsanovszki Eniko Erzsebet

file0002