ANUNȚ ORGANIZARE EXAMEN PROMOVARE ÎN GRAD PROFESIONAL

Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Maramureș organizează, examen de promovare în grad imediat superior a funcționarilor publici din cadrul instituției, după cum urmează:

Structura Contabilitate – salarii – resurse umane
Inspector I principal în grad profesional superior – 1 post

Examenul se va desfășura la data de 24.03.2020 ora 09,00 la sediul instituției din Localitatea Baia Mare, str. Culturii nr.7A

Condițiile de participare la examenul de promovare în gradul profesional imediat superior celui deținut sunt cele prevăzute de art. 479 alin (1), din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare, respectiv:

-să aibă cel puțin 3 ani vechime în gradul profesional al funcției publice din care promovează;

-să fi obținut un număr minim de credite prin participarea la programe de formare, de perfecționare, seminare, conferințe, schimburi de experiență sau vizite de studiu, în condițiile legii sau să fi urmat o formă de perfecționare profesională cu durata de minimum 30 de ore în ulimii 3 ani de activitate;

-să aibă cel puțin calificativul ,,BINE,, la evaluarea performanțelor individuale în ultimii 2 ani de activitate;

-să nu aibă o sancțiune disciplinară neradiată

Dosarele de concurs se depun de către candidați până la data de de 12.03.2020 ora 15,00 la sediul Direcției Județene pentru Sport și Tineret Maramureș și conțin în mod obligatoriu:
– Adeverință eliberată de compartimentul de resurse umane în vederea atestării vechimii în gradul profesional din care se promovează;
– Copii de pe rapoartele de evaluare a performanțelor profesionale individuale din ultimii 2 ani în care funcționarul s-a aflat în activitate;
– Formularul de înscriere

Examenul se va desfășura în două etape:

a) proba scrisă care se va desfășura în data de 24.03.2020, ora 09,00 la sediul instituției

b) interviu – data și ora susținerii interviului se stabilesc odată cu rezultatele la proba scrisă.

Bibliografia :

1.Legea 207/2015-Codul de procedura fiscala
2.LEGEA nr. 188/1999, Actualizata 2019, privind Statutul functionarilor publici – Republicata Actualizata 2019 prin Legea 156/2018 pentru modificarea si completarea Legii nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici
3.OMFP 1792/2002 – pentru aprobarea normelor metodologice privind angajarea,lichidarea,ordonantarea și plata cheltuielilor institutiilor publice, precum si organizarea, evidenta si raportarea angajamentelor bugetare si legale.
4.OG 57/2019 -privind Codul administrativ
5.Legea 98/2016 – privind achizitiile publice.
6.HG 611/ 2008 – privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici.
7.Constitutia Romaniei – republicată