Concurs pentru ocupare pe perioadă nedeterminată a două funcții contractuale vacante

Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Maramureș organizează concurs pentru ocupare pe perioadă nedeterminată conform HG 286/2011 a 2 (două) funcții contractuale vacante, astfel:
1 (una) funcţie contractuală de conducere – Unitatea de Administrare a Bazelor Sportive
Şef formaţie muncitori – studii SSD
1 (una ) funcţie contractuală de execuţie – Centrul de agrement Mara
Funcţionar recepţie – studii medii

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului instituţiei ;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea,
c) copie acte de studii, certificate de calificare si copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului ;
d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează (candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului);
f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.
g) curriculum vitae.
Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Pentru a ocupa un post contractual vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:
a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exercițiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice pentru postul de Şef formaţie muncitori:
– vechime în muncă de minimum 9 ani;
– studii superioare de scurtă durată economice absolvite cu diplomă de licenţă – specializarea economia comerţului, turismului şi serviciilor;
– brevet de turism.

Condiţii specifice pentru postul de Funcţionar recepţie:
– studii medii liceale absolvite cu diplomă de bacalaureat;
– vechime în muncă minimum 5 ani;
– calificare în domeniul turismului.

Concursul se va desfăşura în trei etape:
– selecţia dosarelor;
– proba scrisă;
– interviu.
Se pot prezenta la următoarea etapă numai candidaţii declaraţi admişi la etapa precedentă.
Concursul se va organiza conform următorului calendar, la sediul DJST Maramureş din localitatea Baia Mare, str. Culturii nr.7 A:
9 ianuarie 2019, ora 16.00 termenul limită pentru depunerea dosarelor
10 ianuarie 2019 ora 14.00 afişarea rezultatului obţinut la selecţa dosarelor
11 ianuarie 2019 ora 16.00 primirea contestaţiilor
14 ianuarie 2019 ora 16.00 afişarea soluţionării contestaţiilor
16 ianuarie 2019 ora 10.00 proba scrisă
18 ianuarie ora 14.00 afişarea rezultatelor probei scrise
21 ianuarie ora 14.00 primirea contestaţiilor
22 ianuarie ora 16.00 soluţionarea contestaţiilor
25 ianuarie 2019 ora 10.00 interviul
28 ianuarie primirea contestaţiilor ora 16.00
29 ianuarie ora 14.00 soluţionarea contestaţiilor

Bibliografia pentru postul de Şef formaţie muncitori:
– H.G. nr.11 / 2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Tineretului şi Sportului, cu modificările şi completările ulterioare;
– Hotărîre 776 / 09.08.2010 privind organizarea şi funcţionarea direcţiilor judeţene pentru sport şi tineret, respectiv a Direcţiei pentru Sport ţi Tineret a Municipiului Bucureşti;
– Codul muncii – Legea 53 / 2003 actualizată;
– Legea 153 / 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice;
– Legea nr. 319/14.07.2006 – Legea securităţii şi sănătăţii în muncă;
– Ordinul 1.792/2002 – Normele metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor instituțiilor publice, precum și organizarea, evidența și raportarea angajamentelor bugetare și legale;
– Legea 98 / 2016 privind achiziţiile publice actualizată;
– OMFP 2861 / 2009 Organizarea şi efectuarea inventarierii activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii;
– Legea 22 din 18 noiembrie 1969 (*actualizată*)privind angajarea gestionarilor, constituirea de garantii şi raspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor agentilor economici, autorităţilor sau instituţiilor publice**).

Bibliografia pentru postul de Funcţionar recepţie:
– H.G. nr.11 / 2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Tineretului şi Sportului, cu modificările şi completările ulterioare;
– Hotărîre 776 / 09.08.2010 privind organizarea şi funcţionarea direcţiilor judeţene pentru sport şi tineret, respectiv a Direcţiei pentru Sport ţi Tineret a Municipiului Bucureşti;
– Codul muncii – Legea 53 / 2003 actualizată;
– OUG nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 479/2003;

– Legea nr. 319/14.07.2006 – Legea securităţii şi sănătăţii în muncă;
– Legea 22 din 18 noiembrie 1969 (*actualizată*) privind angajarea gestionarilor, constituirea de garantii şi raspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor agentilor economici, autorităţilor sau instituţiilor publice**).

Director executiv,
Krizsanovszki Eniko Erzsebet