Concurs pentru ocupare pe perioadă nedeterminată a 6 (şase) funcții contractuale vacante

Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Maramureș organizează concurs pentru ocupare pe perioadă nedeterminată conform HG 286/2011 a 6 (şase) funcții contractuale vacante, astfel:

1 (una) funcţie contractuală de execuţie – din cadrul Centrului de Agrement Mara

Şofer I

2 (două ) funcţii contractuale de execuţie – în cadrul Centrului de Agrement Mara

Funcţionar recepţie – studii medii liceale absolvite cu diplomă de bacalaureat,

1 (una) funcţie contractuală de execuţie – în cadrul Centrului de Agrement Mara

Muncitor Calificat I – sturdii medii – liceu sau şcoală profesională;

1 (una) funcţie contractuală de execuţie – în cadrul Centrului de Agrement Mara

Muncitor calificat IV – studii medii – liceu sau şcoală profesională;

1 (una) funcţie contractuală de execuţie – în cadrul Centrului de Agrement Mara

Îngrijitor – studii medii – liceu sau şcoală profesională;

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului instituţiei ;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea,
 3. copie acte de studii, certificate de calificare si copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează (candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului);
 6. adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

 • curriculum vitae.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

La concursul pentru ocuparea posturilor vacante poate participa orice persoană care îndeplineşte condiţiile generale şi condiţiile specifice pentru ocuparea funcţiei contractuale.

Pentru a ocupa un post contractual vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 1. are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 2. cunoaște limba română, scris și vorbit;
 3. are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4. are capacitate deplină de exercițiu;
 5. are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 6. îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 7. nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice pentru postul de Şofer I :

 • permis de conducere BE+CE+DE;
 • atestat şofer profesionist transport persoane;
 • cartela tahograf a conducătorului auto;
 • cunoştinţe minime de mecanică auto;
 • minim 5 ani vechime în transport persoane.

Condiţii specifice pentru posturile de Funcţionar recepţie:

 • studii medii liceale absolvite cu diplomă de bacalaureat;
 • vechime în muncă minimum 5 ani;
 • constituie avantaj experienţa în activitatea de recepţie.

Condiţii specifice pentru postul de Muncitor calificat I:

 • studii medii – liceu sau şcoală profesională;
 • vechime în muncă minimum 5 ani;
 • calificare electrician.

Condiţii specifice pentru postul de Muncitor calificat IV:

 • studii medii – liceu sau şcoală profesională;
 • vechime în muncă minimum 5 ani.

Condiţii specifice pentru postul de Îngrijitor:

 • studii medii – liceu sau şcoală profesională;
 • vechime în muncă minimum 5 ani.

Concursul se va desfăşura în trei etape:

 • selecţia dosarelor;
 • proba scrisă;
 • interviu.

Se pot prezenta la următoarea etapă numai candidaţii declaraţi admişi la etapa precedentă.

Concursul se va organiza conform următorului calendar, la sediul DJST Maramureş din localitatea Baia Mare, str. Culturii nr.7 A:

 • 25 aprilie 2019, ora 16.00 termenul limită pentru depunerea dosarelor
 • 03 mai 2019 ora 15.00 afişarea rezultatului obţinut la selecţia dosarelor
 • 06 mai 2019 ora 16.00 primirea contestaţiilor
 • 07 mai 2019 ora 16.00 afişarea soluţionării contestaţiilor
 • 09 mai 2019 ora 10.00 proba scrisă
 • 13 mai ora 15.00 afişarea rezultatelor probei scrise
 • 14 mai ora 15.00 primirea contestaţiilor
 • 15 mai ora 16.00 soluţionarea contestaţiilor
 • 16 mai 2019 ora 10.00 interviul
 • 17 mai ora 15.00 afişarea rezultatului interviului
 • 20 mai primirea contestaţiilor ora 16.00
 • 21 mai ora 15.00 soluţionarea contestaţiilor
 • 22 mai ora 14.00 afişarea rezultatului final .

Bibliografia pentru postul de Şofer:

 • H.G. nr.11 / 2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Tineretului şi Sportului, cu modificările şi completările ulterioare
 • Hotărîre 776 / 09.08.2010 privind organizarea şi funcţionarea direcţiilor judeţene pentru sport şi tineret, respectiv a Direcţiei pentru Sport și Tineret a Municipiului Bucureşti;
 • Codul muncii – Legea 53 / 2003 actualizată;
 • Legea nr. 319/14.07.2006 – Legea securităţii şi sănătăţii în muncă;
 • O.U.G. Nr.195 din 12 decembrie 2002 ***Republicată – privind circulaţia pe drumurile publice
 • Legea nr. 477 din 8 noiembrie 2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice
 • H.G. nr. 1391 din 4 octombrie 2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice
 • Norme specifice de Securitate a muncii pentru transporturi rutiere nr. 23/1996, editate de Ministerul Muncii și Protecției Sociale;
 • Legea nr. 49/2006 – Noul Cod Rutier
 • Ordinul ministrului transporturilor și infrastructurii nr. 980/2011, pentru aprobarea Normelor metodologice privind aplicarea prevederilor referitoare la organizarea și efecturea transporturilor rutiere și a activităților conexe acestora, stabilite prin O.G. nr. 27/2011 privind transporturile rutiere;

Bibliografia pentru posturile de Funcţionar recepţie:

 • H.G. nr.11 / 2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Tineretului şi Sportului, cu modificările şi completările ulterioare
 • Hotărîre 776 / 09.08.2010 privind organizarea şi funcţionarea direcţiilor judeţene pentru sport şi tineret, respectiv a Direcţiei pentru Sport și Tineret a Municipiului Bucureşti;
 • Codul muncii – Legea 53 / 2003 actualizată;
 • O.U.G. nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 479/2003 (actualizată 2018);
 • Legea 22 din 18 noiembrie 1969 (*actualizată*)privind angajarea gestionarilor, constituirea de garantii şi raspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor agentilor economici, autorităţilor sau instituţiilor publice**)

Bibliografia pentru postul de Muncitor calificat I:

 • H.G. nr.11 / 2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Tineretului şi Sportului, cu modificările şi completările ulterioare
 • Hotărîrea 776 / 09.08.2010 privind organizarea şi funcţionarea direcţiilor judeţene pentru sport şi tineret, respectiv a Direcţiei pentru Sport și Tineret a Municipiului Bucureşti;
 • Codul muncii – Legea 53 / 2003 actualizată;
 • Legea nr. 319/14.07.2006 – Legea securităţii şi sănătăţii în muncă;
 • Ordinul 818 din 06.10.2015 pentru aprobarea reglementării tehnice – ,,Normativ privind proiectarea execuţia şi exploatarea instalaţiilor sanitare aferente clădirilor“;
 • Ordinul nr. 2741/2011 al Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului – Normativ pentru proiectarea, execuția și exploatarea instalațiilor electrice.

Bibliografia pentru postul de Muncitor calificat IV:

 • H.G. nr.11 / 2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Tineretului şi Sportului, cu modificările şi completările ulterioare
 • Hotărîrea 776 / 09.08.2010 privind organizarea şi funcţionarea direcţiilor judeţene pentru sport şi tineret, respectiv a Direcţiei pentru Sport și Tineret a Municipiului Bucureşti;
 • Codul muncii – Legea 53 / 2003 actualizată;
 • Legea nr. 477 din 8 noiembrie 2004, privind Codul de conduită al personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice;
 • Legea nr. 319 din 14 iulie 2006 (actualizată) a securității și sănătății în muncă: art. 5 – Termeni și expresii: Secțiunea a 7-a – instruirea lucrătorilor, respectiv cap. IV – Obligațiile lucrătorilor
 • Noțiuni de igienă fundamentală.

Bibliografia pentru postul de Îngrijitor:

 • H.G. nr.11 / 2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Tineretului şi Sportului, cu modificările şi completările ulterioare
 • Hotărîrea 776 / 09.08.2010 privind organizarea şi funcţionarea direcţiilor judeţene pentru sport şi tineret, respectiv a Direcţiei pentru Sport și Tineret a Municipiului Bucureşti;
 • Codul muncii – Legea 53 / 2003 actualizată;
 • Legea nr. 319 din 14 iulie 2006 (actualizată) a securității și sănătății în muncă: art. 5 – Termeni și expresii: Secțiunea a 7-a – instruirea lucrătorilor, respectiv cap. IV – Obligațiile lucrătorilor;
 • Noțiuni de igienă fundamentală

Director executiv,

Krizsanovszki Eniko Erzsebet